UV Index

UV Index for day

UV Index last 30 days

weewx v 5.0.2