UV Index

UV Index for day

UV Index last 30 days

weewx v 3.6.1